گفتگو با ایران اینترنشنال درباره حمایت آمریکا از حقوق بشر در ایران