پاسخ نامه 317 تن ازفعالان سیاسی و مدنی در خصوص نامه به ترامپ