روزنامه ایل جورناله :دنیا باید به کمک بیاید

روزنامه ایل جورناله :دنیا باید به کمک بیاید
"وقتي که آن پیراهن خونین را بابالا بردم، قصد نداشتم جمعیت را به هیجان بیاورم بلکه مي خواستم از هیجان آنها کم کنم. همان لحظه جواني تیر خورده بود و پیراهنش را درآمرده بودیم تا جلوي خونریزي اش را بگیریم و این شد که این پیراهن در دستان من ماند و آن را بالا بردم و به جمعیت خشمگین و هیجان زده که آماده بودند به نیروهاي امنیتي حمله کنند، نشان دادم. مي خواستم به آنها بفهمانم که باید متوقف شوند درغیر این صورت با خطر دستگیر شدن مواجه خواهند شد یا سرنوشتي شبیه به آن جوان پیدا خواهند کرد. آن پیراهن خونین آلت جرم من شد. تصویر آن در همه جاي دنیا چرخید و من را در مقابل قاضي قرار داد که گفت: "با این عکس حکم اعدامت را امضا کردی".

این اتفاق در ژوئیه ده سال پیش افتاد، همان هجده تیر که از آن بعنوان اولین شورش دانشجویي علیه حکومت جمهوري اسلامي از آن یاد مي شود. امروز احمد باطبی 32 ساله است و در واشنکتن زندگي مي کند. به دلیل آن عکس، هشت سال زنداني شد، رنج حضور در دو اعدام نمایشي را تجربه کرد، شکنجه شد و کتک خورد. سال گذشته با استفاده از مرخصي درماني از زندان بیرون آمد و دیگر به آنجا بازنگشت، او ر جریان یک فرار هیجان انگیز با ماشین از مرد عراق عبور کرد. امروز از طریق موبایل از واشنگتن به ایل جورناله تفاوت بین جنبش ده سال پیش و موج سبز موسوي را توضیح مي دهد."

"بزرگترین تفاوت آن در ماهیت آن است. در سال1999 این فقط دانشجویان بودند که در مقابل رژیم ایستاده بودند و امروز همه ایرانیان مورد بي حرمتي قرار گرفته اند. در سال 1999 نمي شد تمام حکومت را زیر سوال برد زیرا رئیس جمهور حکومت خاتمي بود و در نهایت مي شد خواستار توبیخ مقصرین خشونت در مورد دانشجویان شد. امروز همه رژیم به دلیل دزدیدن راي و سرکوب مردم مقصر است. به همین دلیل شورش بزرگتر است و هر روز گسترش مي یابد. امروز به دادگاه کشیده شدن چندد فرمانده نیروي انتظامي با چند بسیجي مردم را راضي نمي کند. امروز مردم فریاد مي زنند: "مرگ بر دیکتاتور". ده سال پیش هیچ کس در رویایش هم چنین چیزي را نمي دید"

چه تفاوتي است میان جوانان امروز و جوانان آن روز؟

"آگاهي بیشتر. ما در شرایط خوبي نبودیم، ما به دنبال تغییر بودیم اما هیچ کس نمي دانست که ایا دلایل دوستانش هم مثل خود اوست یا نه. امروز با وجود اینترنت و تلویزیون هاي ماهواره اي همه به یک هدف مشترک رسیده اند، آنها یک دشمن مشترک دارند و از او بعنوان کسي که رایشان را دزده است و در انتخابات تقلب کرده است، یاد مي کنند".

آیا رئیس جمهور سابق، رفسنجاني، مي تواند تغییر ایجاد کند؟

"رفسنجاني مردي قابل و تواناست، اما مردم همان سیستم است ودر بسیاري از اشتباهات سي سال گذشته ، نقش داشته است.تغییر اساسي با محدود شدن نقش مذهب در سیاست بوجود مي آید و این در مورد ایران معنایش تغییر ماهیت سیستم حکومت است."

آیا میر حسین موسوي و این نسل جدید مخالفان موفق خواهند شد؟

"اگر مجامع بین المللي به آنان کمک بکنند. آنها باید وارد بازي بشوند و حمایت دیپلماتیک خود را نشان بدهند. آنها نباید محمود احمدي نژاد را بعنوان رئیس جمهور ایران بشناسند زیرا انتخاب شدن او حاصل یک کودتا بود".

مرگ ندا چه احساسي را در شما ایجاد کرد؟

در نه سالگي شاهد سنگسار یک مرد بودم سالها از تصور آن نمي توانستم بخوابم. مرگ ندا یک کابوس جدید است. از تصور آن حالت تهوع به من دست مي دهد و ماه ها تصویرش در ذهنم مي ماند.

منبع: ایل جورناله 26 ژوئن

جان میکالسین

منبع فارسی : روز آنلاین