۱۸تیر ۱۳۷۸؛ احمد باطبی از حوادث کوی دانشگاه می‌گوید
 به اشتباه فکر می‌کردیم خاتمی نمی‌گذارد حق دانشجو پایمال شود
گفتگو با ایران اینترنشنال درباره حمایت آمریکا از حقوق بشر در ایران
 کاغد تورنوسل در سیاست امروز ایران
گروهی از منتقدان توافق: حقوق بشر و آزادی قربانی نشود
گفتگو با تلویزون رها درباره انتخاب روحانی به ریاست جمهوری
گفتگو با جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی  درباره وقایع تیرماه ۷۸
اعدام، خودکشی است که در قالب دیگر کُشی نمودار می‌شود
در برخورد با متخلفین نباید هیچ عجله‌ای به خرج داد